quinta-feira, 17 de fevereiro de 2011

中文

这个网站旨在传达上帝的信息,华人世界。在同一时间做世界上最广泛的语言我的研究。


Zhège wǎngzhàn zhǐ zài chuándá shàngdì de xìnxī, huárén shìjiè. Zài tóngyī shíjiān zuò shìjiè shàng zuì guǎngfàn de yǔyán wǒ de yánjiū.

CHINESE LANGUAGE


This site aims to convey God's message to the Chinese world. At the same time do my research on the most widely spoken language in the world.

Nenhum comentário:

Postar um comentário